หนังสือสวดมนต์สื่อกลางเพื่อเผยแผ่ธรรมะ

Suad-Mon-book-social

Suad-Mon-book-social

ตามหลักของคนที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นธรรมะคือเรื่องสำคัญสำหรับการใช้ชีวิต พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างก็ให้ความศรัทธาในด้านของธรรมะซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยมาไม่ใช่แค่เรื่องของคำสั่งสอนที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นธรรมะยังมีเรื่องอื่นๆ อันน่าสนใจให้ได้ศึกษาค้นคว้ากันอีกมากมาย แม้แต่เรื่องของการนำเอาหลักธรรมต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือการนำเอาคำสอนต่างๆ ไปพัฒนาปรับปรุงตนเองและคนรอบข้างให้ดีขึ้น สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนเราสามารถเข้าถึงธรรมะได้ดีกว่าเก่าคือการใช้หนังสือสวดมนต์เป็นสื่อกลางนั่นเอง

หนังสือสวดมนต์ สื่อกลางดีๆ เพื่อการเผยแพร่ธรรมะ

สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธการจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องของการนั่งฟังเทศนาหรือการนั่งฟังคำสอนจากผู้รู้เพียงอย่างเดียว การได้เห็นกับตาในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเอาไว้เมื่อกว่าสองพันปีผ่านสิ่งที่เรียกว่าหนังสือสวดมนต์ เป็นอีกวิธีการสำหรับการเรียนรู้ธรรมะโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหาอะไรแพงๆ หรือเดินทางไปยังดินแดนแสนไกลเลยด้วยซ้ำ ทุกวันนี้หนังสือสวดมนต์เกิดขึ้นมากมายมีหลากหลายเล่ม หลากหลายเรื่องราวตามแต่ความน่าสนใจของการเขียนหนังสือเล่มนั้นออกมา ซึ่งคนเขียนเองมีทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไปผู้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็มีพระภิกษุหลายรูปผู้มีความรู้ความสามารถอันลึกซึ้งเขียนเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์ออกมาได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน ต้องยอมรับว่ายิ่งโลกพัฒนาไปไกลมากเท่าไหร่คนยุคใหม่ก็ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาไปมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งอาจด้วยวิถีชีวิตเปลี่ยนไปไม่ได้ต้องเข้าวัดทำบุญเหมือนกับคนยุคเก่า การเข้าใจในเรื่องคำสอน เรื่องธรรมะจึงน้อยลงตามไปด้วยดังนั้นการมีหนังสือสวดมนต์ดีๆ สักเล่มเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องดีต่อตัวของผู้อ่านทุกคน ยิ่งสมัยนี้หนังสือสวดมนต์มีให้เลือกหลากหลายเราสามารถนำมาอ่านได้หากเราชอบแนวทางการเขียนแบบนั้น การอ่านหนังสือสวดมนต์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเข้าใจต่อคำสอนในด้านศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างดีอีกด้วย

เมื่อหนังสือสวดมนต์คือสื่อกลางดีๆ สำหรับการเผยแพร่ธรรมะนอกจากบทสวดแล้วการมีรายละเอียดต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องก็ถือเป็นเรื่องดีที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโลกมากขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องของการอ่าน ท่องจำ แล้วจบไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแปรเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นไปมากกว่าเดิมแล้วชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยความสุข ความสบายใจ ไม่มีสิ่งใดเข้ามารบกวนหรือทำร้ายตัวเราได้นั่นเพราะเรามีธรรมะดีๆ ในใจที่ได้จากหนังสือสวดมนต์