เรียนรู้ธรรมด้วยหนังสือออนไลน์

bookonline

bookonline

หนังสือธรรมมะออนไลน์เป็นหนังสือที่ให้คนอ่านนั้นได้แง่คิดและในนำเอาหลักศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะหลักธรรมศาสนานั้นได้สอนคนและได้กล่อมเกาจิตใจมนุษย์ให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามอยู่ในขอบเขตและทำให้ผู้อ่านนั้นได้รู้ถึงธรรมมะว่าการทำดีและทำชั่วเป็นยังไงและได้สอนถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สั่งสอนแก่มนุษย์ การอยู่ในศีลในธรรมนั้นเป็นลาภอันประเสริฐอันประเสริฐธรรมนั้นได้มีอยู่ในตัวจิตใจของมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นธรรมนั้นไม่ใช้แค่ว่าเราคิดที่จะทำอย่างเดียวเราต้องปฏิบัติด้วยธรรมนั้นได้มีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป

ธรรมะก็คือ ความเป็นจริงของโลกถ้าโลกเป็นอยู่อย่างไรก็ต้องเป็นอยู่เหมือนเดิมธรรมะนั้นสามารถแปลได้หลายความหมายมากธรรมนั้นมีรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมคือสิ่งที่เราจับต้องได้หรือสามารถมองเห็นได้หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสเช่น ตา หู จมูก ปากและอวัยวะของมนุษย์ทั้งหมดหรือสิ่งที่มีอยู่จริงทั้งหมด นามธรรมคือ เปรียบเสมือนเป็นความคิด ความเห็น และเป็นความคิดทีเป็นสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้เกิดจากอารมณ์ที่ตัวเราเองนั้นสร้างขึ้นมาโยธรรมชาติและจะส่งผลให้ก่อเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา สรุปแล้วแล้วก็คือรูปธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นหรือจับต้องได้แต่นามธรรมนั้นคือเกิดออกมาจากความคิดที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์

ธรรมะนั้นแบ่งได้หลายรูปแบบอย่างเช่นการเป็นธรรมชาติที่โลกสร้างขึ้นเช่น การเกิดแก่เจ็บตายธรรมะนั้นได้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตาส่วนศีลนั้นก็เป็นธรรมมะเช่นกันคือการละเว้นจากการทำบาปแบ่งเป็นข้อๆไป การที่หนังสือธรรมนั้นได้มีแบบออนไลน์ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสะดวกเหมาะสำหรับคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวาหรือที่ชอบศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้สะดวกต่อการอ่านและหาง่ายหนังสือธรรมออนไลน์นั้นได้รวบรวมเอาข้อมูลคำสอนของหลวงพ่อหลายๆรูปมาไว้ให้คนฟังนั้นได้อ่านได้คิดอย่างมีสติรอบครอบก่อนที่จะทำอะไรและยังได้ความรู้อีกด้วย